Certyfikaty data science – postaw na rozwój swojej kariery

Certyfikaty data science – postaw na rozwój swojej kariery

Z kursów, w których uczestniczą pracownicy, korzystają również pracodawcy i całe zespoły. Opisujemy, jakie certyfikaty data science mogą zdobyć obecni oraz przyszli specjaliści, żeby poprawić zarówno swoją pozycję na rynku pracy, jak i konkurencyjność firmy.

Z punktu widzenia pracownika podnoszenie umiejętności otwiera nowe ścieżki rozwoju osobistego, a także wiąże się z szansą awansu i wzrostu pensji. Dodatkowe zalety to zwiększenie pewności siebie i poczucia własnej wartości. Jak wynika z badania przeprowadzonego w 2021 roku przez Pearson VUE wśród 21 tysięcy pracowników z branży IT, którzy zdecydowali się podnieść kompetencje zawodowe, aż 93 proc. w ciągu roku otrzymało podwyżkę, a w przypadku 55 proc. ankietowanych pracodawcy nagrodzili ich starania w zaledwie 3 miesiące od otrzymania dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu. 29 proc. badanych otrzymało ponad 20-proc. podwyżkę, natomiast co czwarty mógł liczyć na podniesienie wynagrodzenia o 11-20 proc.

Większe szanse na rynku pracy – kursy i certyfikaty data science

Ze względu na pandemię większość szkoleń w badanych firmach w latach 2019-2021 dotyczyła kwestii związanych z usługami sieciowymi, cloud computingiem i cyberbezpieczeństwem. Jednak jak wynika z badania Pearson VUE, w najbliższych latach zarządy firm zamierzają kłaść dużo większy nacisk na podnoszenie umiejętności pracowników w zakresie analityki biznesowej, sztucznej inteligencji i machine learningu. Umiejętności obchodzenia się z big data będą głównym czynnikiem różnicującym firmy na ciągle zmieniającym się rynku, a to oznacza potrzebę zatrudniania nowych specjalistów albo szkolenia załogi w zakresie bardziej efektywnej eksploracji danych biznesowych.

Większość certyfikatów data science dostępnych na rynku potwierdza umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania podstawowych zadań napotykanych w pracy z narzędziem do analizy danych. Decyzja o wyborze danego certyfikatu powinna być związana z tym, jakich konkretnych programów i rodzajów danych zamierzamy używać. Ceny egzaminów wahają się od kilkuset dolarów do kilku tysięcy. Zazwyczaj organizatorzy dostarczają niezbędne materiały, a także dostęp do platformy, której dotyczy egzamin.

SAS Certified Data Scientist

SAS Certified Data Scientist to tytuł poświadczający wszechstronną wiedzę na temat analizy danych i narzędzi zarówno open source, jak również powszechnie stosowanego oprogramowania SAS. Aby zdobyć ten certyfikat, trzeba zdać egzamin SAS Data Curation Professional, który potwierdza umiejętność przygotowania danych w narzędziach SAS oraz Hadoop. Na kolejnym etapie można wybrać jedną z dwóch ścieżek: SAS Advanced Analytics Professional lub SAS AI & Machine Learning Professional. Oba certyfikaty wymagają zdania 3-częściowego egzaminu. Pierwszy dokumentuje znajomość środowisk SAS 9.4 i SAS Enterprise Miner 7, 13 lub 14, a także umiejętność przeprowadzania eksperymentów oraz tworzenia modeli predykcyjnych.

Zdolności w zakresie posługiwania się otwartoźródłowymi narzędziami i platformą SAS Viya potwierdza druga ścieżka, kończąca się certyfikatem SAS Certified Professional: Artificial Intelligence and Machine Learning. Zdający egzamin muszą wykazać się wiedzą w zakresie uczenia maszynowego, prognozowania i optymalizacji oraz języka naturalnego i wizji komputerowej. Warto odnotować, że obie ścieżki w ramach SAS Certified Data Scientist funkcjonują również samodzielnie – poszczególne certyfikaty można zdobyć osobno.

Na stronie internetowej SAS są przykładowe pytania egzaminacyjne i 5-częściowe kursy przygotowawcze (bezpłatne przez 30 dni). Po ich ukończeniu uczestnicy mogą podejść do egzaminów. Wcześniej warto zapoznać się z podstawami pracy zarówno z platformą SAS Viya, jak i z elementami statystyki. Szczególnie warto zwrócić uwagę na zrozumienie regresji liniowej oraz analizy wariancji (ANOVA).

SAS ModelOps Specialist

Certyfikat SAS ModelOps Specialist zaświadcza o umiejętnościach modelowania statystycznego, począwszy od tworzenia i zarządzania modelem, po wszystkie etapy jego funkcjonowania. Egzamin potwierdza zdolność do podejmowania decyzji biznesowych na podstawie dostępnych danych i modeli biznesowych, a także porównywania różnych modeli i ich dopasowywania. Test składa się z 65 pytań (zarówno otwartych, jak i wielokrotnego wyboru) i trwa 110 minut. Aby zdobyć certyfikat SAS ModelOps Specialist, kandydat musi uzyskać minimum 65 proc. punktów.

MIT Applied Data Science Program

Massachusetts Institute of Technology przygotował kurs online poświęcony podejmowaniu decyzji w oparciu o analizę danych biznesowych. Po przejściu przez wszystkie zagadnienia uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia. Kurs trwa 12 tygodni: podczas pierwszych dwóch kursanci poznają podstawy analizy danych, przez kolejne zgłębiają tajniki uczenia maszynowego, deep learningu, sieci neuronowych i wizji komputerowej. Uczestnicy uczą się podstaw programowania w Pythonie, a także opanowują narzędzia matematyczne i statystyczne przydatne w data science. Pomagają w tym praktyczne zajęcia z przygotowania, eksploracji i analizy danych.

Harvard/EdX Professional Certificate in Data Science

To z kolei kurs przygotowany przez Uniwersytet Harvarda we współpracy z platformą e-learningową EdX. Szkolenie skupia się na rozwijaniu umiejętności posługiwania się językiem R i otwartoźródłowymi platformami, jak RStudio, git, GitHub oraz Linux. W trakcie 17 miesięcy (około 3 godzin tygodniowo) uczestnicy poznają podstawy języka R, wizualizacji danych, teorii prawdopodobieństwa i statystyki, przygotowania danych i budowania modeli. Zwieńczeniem kursu jest przygotowanie systemu rekomendacji filmów za pomocą algorytmów uczenia maszynowego oraz prezentacja zdobytej wiedzy.

Certyfikaty data science to wartość dla firmy

Z perspektywy pracodawcy, inwestycja w szkolenie pracownika podnosi umiejętności konkretnej osoby, ale pośrednio wpływa także na cały zespół. Wiedza pozyskana podczas przygotowywania się do egzaminu jest przekazywana współpracownikom na co dzień i podczas wewnętrznych szkoleń. Z tego powodu, jak wskazuje raport "2020 IT Skills and Salary", certyfikat jednego pracownika oznacza około 10 tysięcy dolarów wartości dodanej dla całej organizacji.

Udostępnij link

https://www.datasciencerobie.pl/certyfikaty-data-science-postaw-na-rozwoj-swojej-kariery/