Lepsze decyzje dzięki hurtowniom danych

Lepsze decyzje dzięki hurtowniom danych

Hurtownie danych integrują informacje z różnych źródeł i umożliwiają ich analizę, uwzględniając również zmiany w czasie. Organizacje korzystające z tych rozwiązań, usprawniają procesy i podejmują lepsze decyzje. W artykule piszemy, jak przygotować się do wdrożenia hurtowni danych w przedsiębiorstwie.

Hurtownie danych (nazywane też czasem magazynami danych) gromadzą informacje z różnych systemów organizacji — zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które mogą dotyczyć np. sprzedaży, marketingu, pracowników i innych czynników związanych z otoczeniem biznesowym. Dane, rozproszone w różnych miejscach w strukturze firmy, są porównywane pod względem aktualności i adekwatności, aby stworzyć jak najdokładniejszy model procesów biznesowych i wskaźników opisujących sytuację przedsiębiorstwa. Hurtownie danych umożliwiają generowanie raportów dotyczących wszystkich istniejących zbiorów, niezależnie od tego, czy pochodzą z baz danych, systemów sprzedaży czy plików Excela. Na podstawie takiej analizy osobom zarządzającym dużo łatwiej jest identyfikować trendy, prognozować wyniki i podejmować decyzje o charakterze strategicznym.

Różnice między bazami danych a hurtowniami danych

W bazach danych przechowuje się ustrukturyzowane informacje dotyczące poszczególnych podsystemów. Z kolei hurtownie danych są bardziej zaawansowanym narzędziem, które integruje i ułatwia analizę informacji z różnych źródeł, aby uzyskać pełniejszy obraz i wyciągać bardziej miarodajne wnioski. W przeciwieństwie do baz danych hurtownie pozwalają użytkownikom na odczytywanie zarówno historycznych jak i bieżących informacji. Zazwyczaj hurtownie mają wbudowane narzędzia OLAP (skrót od ang. Online Analytical Processing), które pozwalają wygodnie przeglądać dane w sposób zagregowany lub bardziej szczegółowy, w zależności od wybranego widoku.

Rodzaje hurtowni danych

Systemy OLAP mogą być realizowane albo w sposób relacyjny (tzw. ROLAP) albo w postaci wielowymiarowych kostek (w przypadku implementacji MOLAP). Istnieją także systemy hybrydowe (HOLAP), które łączą cechy obu podejść.

ROLAP

W modelu relacyjnym dane gromadzone są w tablicach faktów oraz tablicach wymiarów. Najczęściej, ze względu na optymalizację, w tego typu rozwiązaniach mamy do czynienia z jedną centralną tabelą faktów, powiązaną z wieloma tabelami wymiarów. Taką strukturę nazywamy strukturą gwiazdy lub płatka śniegu (w przypadku gdy tabele wymiarów są znormalizowane). Realizacje, które wymagają wielu tabel faktów, nazywamy konstelacjami.

MOLAP

MOLAP (skrót od ang. Multidimensional Online Analytical Processing) wykorzystują wielowymiarowe struktury wstępnie przetworzonych danych. Zaletą tej rodziny rozwiązań jest szybkość przetwarzania i oszczędność pamięci potrzebnej do przechowywania zebranych informacji.

Kiedy powinienem skorzystać z hurtowni danych?

Hurtownie danych przydają się, szczególnie kiedy chcemy na dużą skalę przeprowadzić zaawansowaną analizę procesów biznesowych i ustalić, w jakiej kondycji jest przedsiębiorstwo. Organizacje zazwyczaj mają wiele różnych systemów i sposobów przechowywania informacji. Wprowadzenie hurtowni danych ułatwia zarządzanie, pozwala określić miejsca, które wymagają usprawnienia oraz trendy, jak np. zmieniające się zachowania klientów. Dobrze zaprojektowana hurtownia danych pozwala dużo szybciej reagować na zmieniające się warunki w otoczeniu biznesowym.

Jak przygotować organizację do wprowadzenia hurtowni danych?

Wprowadzenie hurtowni danych jest złożonym przedsięwzięciem i wymaga odpowiedniego przygotowania, projektowania i wdrożenia. Warto zacząć od analizy potrzeb organizacji i potencjalnych korzyści, jakie może przynieść inwestycja w zintegrowany system analizy dużych zbiorów danych.

Dobrze też ustalić cel do osiągnięcia w wyniku wdrożenia hurtowni danych: czy chodzi o poprawę procesów decyzyjnych, lepsze raportowanie, analizę klientów, a może coś jeszcze innego? Sprecyzowanie celów pomoże wyznaczyć priorytety i zdefiniować wymagania dla projektowanego systemu.

Ocena istniejących zbiorów danych

Kolejny etap polega na określeniu, jakie typy i źródła danych występują w organizacji. Warto ocenić jakość przetwarzanych informacji, a także przyjrzeć się, jakie relacje występują pomiędzy różnymi osobami (np. pracownikami, działami, klientami, menadżerami etc.). Wstępna analiza pomoże w opracowaniu odpowiedniego modelu i planu integracji istniejących zbiorów, które będą później przetwarzane w hurtowni w odpowiednich strukturach.

Wybór narzędzi i technologii

Po zebraniu informacji na temat istniejących zbiorów danych i procesów biznesowych przychodzi czas na wybór narzędzi, które najlepiej sprawdzą się w danych warunkach. Na rynku istnieje wiele rozwiązań, które różnią się od siebie zarówno ceną jak i możliwościami. Wybierając daną technologię poza kosztami, powinniśmy wybrać takie rozwiązanie, które będzie zgodne z określonymi celami oraz zapewni odpowiednią skalowalność biznesu.

Zbieranie i czyszczenie danych

Po wybraniu technologii i opracowaniu odpowiedniego modelu należy opracować plan zbierania i wstępnej obróbki (czyszczenia) danych. Dobrze upewnić się, że przetwarzane informacje są spójne i kompletne. To jeden z ważniejszych kroków, który źle przeprowadzony może doprowadzić do błędnych wniosków i w efekcie złych decyzji biznesowych.

Wdrożenie hurtowni danych może poprawić jakość podejmowanych decyzji i przynieść sukces w postaci lepszych usług i produktów, a także zadowolenia klientów, co w efekcie przełoży się na zwiększenie sprzedaży i wyników finansowych. Organizacje, które opierają swoje strategiczne decyzje na analizie danych, są bardziej odporne na różne zmiany w otoczeniu biznesowym, ponieważ reagują na nie szybciej od konkurentów, którzy nie mają pełnej wiedzy o wszystkich procesach biznesowych.

Udostępnij link

https://www.datasciencerobie.pl/lepsze-decyzje-dzieki-hurtowniom-danych/